Risikovurdering / ROS-analyse

For å være i forkant av situasjoner som kan ramme virksomheten er det nødvendig å gjennomføre risikovurderinger / ROS-analyser. Ved systematisk å kartlegge mulige svakheter kan riktige tiltak iverksettes og alvorlige konsekvenser unngås.


INFOSEC deler ROS-analysen i en scenarioanalyse og en risikovurdering. Scenarioanalysen gir virksomheten oversikt over potensielle hendelser som vil kunne medføre konsekvenser av betydning. Mulige årsaker og eksisterende tiltak kartlegges.


For å gjøre en kvalifisert vurdering om det bør gjennomføres ytterligere tiltak gjennomføres en risikovurdering. Risikovurderingen tar hensyn til sannsynligheten for at scenariene inntreffer. På den måten kan konsekvenser og sannsynlighet veies mot kostnader ved ytterligere tiltak.


INFOSEC kan bistå med risikovurdering av:


  • Fysisk sikring
  • Kommunikasjonsløsninger
  • Driftssikkerhet
  • Tekniske løsninger
  • Alle typer systemer og apper under design, utvikling og i drift
  • Personavhengighet
  • Prosjektplanlegging og -gjennomføring


INFOSEC har omfattende erfaring med gjennomføring av risikovurdering / ROS-analyser og vurderes av mange kunder som den beste kompetansen i Norge innen praktiske risikovurderinger.